Polityka Prywatności

I. Postanowienia ogólne

1. Administratorem danych osobowych jest: FOR YOU ul. Spółdzielcza nr 8, Grębocin 87-162 Lubicz Górny, NIP 8321873368, REGON 369038815.

2. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym przede wszystkim z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r (dalej jako RODO).

II. Zasady, cele i zakres przetwarzania danych osobowych

1. Państwa dane osobowe wykorzystane będą w następujących celach:

1) zawarcia i wykonania łączącej nas umowy, w tym zapewnienia poprawnej jakości usług przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1b RODO),

2) wykonania ciążących na administratorze danych obowiązków prawnych, np.:

a) wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych,
b) udzielanie odpowiedzi na Państwa pytania i reklamacje.

Z danych potrzebnych do realizacji obowiązków prawnych będziemy korzystać:

a) przez czas wykonywania obowiązków, np. wystawiania faktur lub innych dokumentów stanowiących podstawę rozliczeń miedzy nami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1c RODO),
b) przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane, np. podatkowe (podstawa prawna: art. 6 ust. 1c RODO)

3) ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, co obejmuje m.in. wysyłanie wezwań do zapłaty - przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z zawartej przez nas umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f RODO),

4) tworzenia zestawień, analiz i statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne; obejmuje to w szczególności raportowanie, planowanie rozwoju usług – przez czas trwania umowy, a następnie nie dłużej niż przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z zawartej przez nas umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1f RODO)

We wskazanych wyżej celach nie będziemy dokonywali profilowania, czyli zautomatyzowanej analizy Państwa danych i opracowania przewidywań na temat preferencji lub przyszłych zachowań.

2. Państwa dane przekazujemy:

1) podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu uczestniczącym w naszym imieniu w wykonywaniu naszych czynności:

a) podwykonawcom wspierającym nas, np obsłudze korespondencji czy w procesie obsługi Klienta,
b) podmiotom obsługującym nasze systemy informatyczne i teleinformatyczne,
c) podmiotom świadczącym nam usługi audytowe, pomoc prawną i usługi doradcze;

2) innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu:

a) podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
b) podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) w celu dokonania zwrotów na  Państwa rzecz lub w celu zapewnienia działania usługi polecenia zapłaty.

3. Obecnie nie planujemy przekazywać Państwa danych poza OEG (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

Przetwarzamy m.in. następujące kategorie danych osobowych:

1. Dane osobowe klientów – firm, którym świadczymy usługi

a) dane te przetwarzamy, ażeby móc zawrzeć umowę oraz prawidłowo ją wykonać. Innymi słowy, sam fakt zawarcia umowy powoduje, że mamy prawo posługiwać się Państwa danymi, aby zrealizować związane z umową prawa i obowiązki;

b) dane te, stosownie do sytuacji, mogą obejmować:

– dane identyfikacyjne
– dane kontaktowe
– dane niezbędne do dokonania rozliczeń

c) podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednak odmowa ich podania (lub podanie danych nierzetelnych, nieprawdziwych) może uniemożliwić zawarcie i prawidłową realizację umowy.

2. Dane osób korzystających z formularza kontaktowego na stronie www

a) dane te przetwarzamy, by móc udzielić Państwu odpowiedzi na pytania sformułowane dostępnymi kanałami (formularze kontaktowe)

b) dane te obejmują:

– imię i nazwisko,
– adres email

c) podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednak odmowa ich podania (lub podanie danych nierzetelnych, nieprawdziwych) może uniemożliwić nam kontakt i udzielenie Państwu oczekiwanych odpowiedzi.

3. Dane osobowe naszych pracowników

a) dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji praw i obowiązków pracodawcy i pracownika. Podstawą przetwarzania tych danych będą właściwe przepisy prawa (przede wszystkim Kodeksu pracy);

b) pobieramy wyłącznie te informacje, które są niezbędne dla realizacji zatrudnienia. Najczęściej będą to:

– dane identyfikacyjne
– dane kontaktowe
– informacje o wykształceniu, doświadczeniu zawodowym
– informacje wynikające ze świadectw pracy
– inne – stosownie do okoliczności zatrudnienia

c) wynikającemu z ustawy uprawnieniu pracodawcy do pozyskiwania danych osobowych odpowiada prawny obowiązek pracownika do ich udostępnienia. Jako pracodawca nie nadużywamy swoich uprawnień, kierujemy się zasadą minimalizacji danych.

4. Dane przetwarzane na potrzeby rekrutacji pracowników

a) dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia prawidłowego procesu rekrutacji, oceny predyspozycji i zdolności do świadczenia pracy danego rodzaju;

b) pobieramy wyłącznie te informacje, które są niezbędne dla przeprowadzenia rekrutacji. Najczęściej będą to:

– dane identyfikacyjne
– dane kontaktowe
– informacje o wykształceniu, doświadczeniu zawodowym
– informacje o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach
– inne – stosownie do okoliczności zatrudnienia

c) podanie danych osobowych jest dobrowolne.

5. Dane z innych źródeł - Jeżeli płacą Państwo za pośrednictwem np. banku lub instytucji płatniczych, to wejdziemy w posiadanie informacji o tym, z jakiego konta, w jakiej instytucji dokonali Państwo zapłaty. Dane te będziemy przetwarzać w celu sprawdzenia, czy dokonali Państwo poprawnej zapłaty, a w razie potrzeby także w celu dokonania zwrotów, w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń.

III. Uprawnienia

1. Posiadają Państwo prawo:

– dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania,
– usunięcia swoich danych,
– ograniczenia przetwarzania,
– prawo do przenoszenia danych lub uzyskania ich kopii,
– prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
– prawo do sprzeciwu.

2. W tym celu prosimy o kontakt pod adresem e-mail: biuro@experts4blogs.pl

3. Każdy Państwa wniosek zostanie rzetelnie rozpoznany przez Administratora i spotka się z odpowiedzią. Lojalnie zastrzegamy przy tym, iż opisane powyżej uprawnienia nie mają charakteru absolutnego (w praktyce więc może się zdarzyć, że pomimo Państwa żądania, nie będziemy mogli np. usunąć danych, ponieważ, zgodnie z literą prawa, ich przetwarzanie będzie nadal konieczne z uwagi na fakt realizacji umowy).

4. Zgoda

Jeżeli przetwarzanie Państwa danych nie jest konieczne do zawarcia umowy, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi naszego prawnie uzasadnionego interesu, możemy prosić o wyrażenie zgody na określone sposoby wykorzystania Państwa danych. Udzieloną nam zgodę mogą Państwo w dowolnym momencie cofnąć (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

5. Skarga

Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.